Neodymové magnety

Kód: MNDPR3x3N42
Skladem: 870 ks
1,76 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR3x3
Skladem: 0 ks
1,18 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR3x1,5
Skladem: 2 770 ks
1,16 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR4x10
Skladem: 460 ks
3,69 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDH4x4x1,5
Skladem: 1 251 ks
1,24 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR4x5
Skladem: 1 743 ks
2,30 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR4x3
Skladem: 3 195 ks
0,85 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDH5x5x2
Skladem: 1 390 ks
1,44 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x5
Skladem: 8 527 ks
2,52 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x40
Skladem: 420 ks
13,26 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x4,7
Skladem: 3 037 ks
2,46 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x3,7
Skladem: 1 953 ks
1,36 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x2
Skladem: 12 604 ks
1,38 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x2,7
Skladem: 1 636 ks
1,26 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDH6x6x5
Skladem: 724 ks
2,10 Kč bez DPH/ks
1
2
3
...
6