Neodymové magnety

Kód: MNDPR3x3N42
Skladem: 442 ks
1,76 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR3x3
Skladem: 0 ks
1,18 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR3x1,5
Skladem: 4 712 ks
1,48 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR4x10
Skladem: 392 ks
3,69 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDH4x4x1,5
Skladem: 1 216 ks
1,24 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR4x5
Skladem: 633 ks
2,30 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR4x3
Skladem: 591 ks
0,85 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDH5x5x2
Skladem: 680 ks
1,44 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x5
Skladem: 11 840 ks
2,86 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x40
Skladem: 389 ks
13,26 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x4,7
Skladem: 2 845 ks
2,46 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x3,7
Skladem: 1 016 ks
1,36 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x2
Skladem: 8 827 ks
1,38 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x2,7
Skladem: 1 731 ks
2,10 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDH6x6x5
Skladem: 160 ks
2,10 Kč bez DPH/ks
1
2
3
...
6